RETSOPGØRET
214


LAD VORE BØRN FÅ LOV AT VÆRE BØRN

Det super-aktuelle initiativ, som går under titlen ’Borgerforslag’, og som jeg (i ugen profetiske journal) nøje har beskrevet i artiklen ’Aktiv i kampen mod lovløs lovgivning’, fremlægger jeg her i det følgende under underskriften ’Lad børn få lov at være børn’.

Denne titel dækker (så vidt jeg kan se) indholdet af og motivationer bag et borgerforslag som anmoder folketinget om at indføre passende restriktioner over for den planlagte treårs homo-propaganda, som staten støtter med 25 millioner kroner, og som især sigter på børn og unge.

Regnbuebanneret vajer over den danske regerings homo-propaganda offensiv. Det er på høje tid, at landets troende borgere samler sig under korsets flag for at værne vort lands børn og unge mod en samfundsfarligt og undergravende sex-ideologisk ligestillingspropaganda.

Ideen med det såkaldte ’borgerforslag’ blev vedtaget som lov i begyndelsen af 2018 – præcis i den time, hvor ikke mindst landets troende borgere ønsker at komme til orde. For at et sådant forslag skal opnå at blive fremsat som et beslutningsforslag i folketinget, skal det have 50.000 støttestemmer.

Læs forslagets fulde ordlyd her i det følgende – og forbered dig på at give det din støtte.

 

BORGERFORSLAG

… lad børn få lov at være børn!

Borgerforslaget med titlen: ’Lad børn få lov at være børn’! indeholder en forældre-anmodning om, at der indføres lovmæssige restriktioner mod enhver form for LGBTI-propaganda blandt mindreårige.

V. Johny Noer (hovedstiller) pers.nr. 270236-xxxx, journalist og prædikant, formand for foreningen ’Med Grundlov skal land bygges’ (som i 2017 tabte højesteretssagen mod den danske stat vedr. indførelse af et ’fremmed’ ritual i folkekirken med henblik på vielser af par af samme køn).

 

ET LOVVÆRN

… for samfundets mindste

RESUME: Borgerforslaget præsenterer sig selv som ’et etisk modtræk’ mod den statsstøttede handlingsplan, som d. 5. juni 2018 af statsministeren blev introduceret under regnbuebanneret på regnbuepladsen i København. Denne regnbueplan varsler kamp mod (citat): ’fordomme i skolen, på uddannelsen og i idrætslivet’ (s.5). 13 ministre har personligt underskrevet den præmis (citat): ’som alle skal acceptere’, at ’denne handlingsplan ikke kan gradbøjes efter kultur, tradition eller religion’ (s.5). På baggrund af en så foruroligende erklæring henstiller borgerforslaget til, at der skabes et lovværn for de mindreårige under overskriften: ’Lad vore børn få lov at være børn’.

 

BEMÆRKNINGER:

1. DE MINDREÅRIGE

… dermed er det sagt!

Adskillige vil mene, at det er en dårlig ide at fremsætte et borgerforslag med samme indhold som det, der i juni 2017 blev vedlagt af 836 parlamentsmedlemmer under Kremls røde stjerne i Moskva.

"Lad Putin feje foran sin egen dør," vil mange sige, og deri har de ret! Af samme grund kunne vi ikke drømme om at anvende Moskvas højtravende ordlyd, som den forekommer i den russiske paragraf. I tsarens glemte men højstemte kancellisprog lyder ’bemærkningerne’ til den russiske bestemmelse sådan: "Promoveringen af ikke-traditionelle, seksuelle traditioner over for mindreårige giver et forkvaklet billede af social lighed mellem traditionelle og ikke-traditionelle, seksuelle tradition."

En svær mundfuld for den russiske borger at sluge! Spørgsmålet er, hvor mange af de 10.000 demonstranter, der ved den lejlighed mødte op ved den russiske ambassade i København, der fattede indholdet. Derfor gengiver vi det her fremlagte borgerforslags ærinde med den mere enkle ordlyd: ’Lad vore børn få lov at være børn’! Dermed er det sagt! Borgerforslaget drejer sig ikke om en hetz mod en bestemt befolkningsgruppe. Enhver må i vort demokratiske samfund have lov at vælge sin egen livsstil. Det forbliver imidlertid stadig lovgivernes ansvar at forsvare og værne de mindste og svageste samfundsborgere. Derfor henvender vi os (stående over for en 25 millioner kroners aggressiv promoveringsudfordring) med dette enkle og letforståelige borgerforslag: "Lad børnene få lov at være børn!"

 

2. BORGERMODTRÆK

Ja, borgerforslaget er et etisk modtræk til regeringens 3årsplan, som (citat): ’efter at par af samme køn har opnået retten til at indgå ægteskab og stifte familie’ (s.7), nu vender sig til bl.a. unge og mindreårige for (citat): ’at skabe en større forståelse af variationer og forskelligheder med hensyn til seksualitet’ (s.21). Det vil sige en omfattende undervisningsplan i homoseksualitet, som er direkte rettet mod de ’kulturelle’, traditionelle og religiøse værdier (s.5), som staten ifølge grundloven har forpligtet sig til at understøtte og forsvare (§ 4).

En betydelig forældreskare ønsker ikke at homoseksuelle fra LGBTI-foreninger fremover skal indbydes til ’at tale med eleverne’, ej heller, deres børn skal belæres i ’en ny moral’ af teatertroppen ’Normstormerne’. "Disse er," fortæller de selv, "trænede i at lave dialog med klasserne." Et besøg af Normstormerne består bl.a. i to lektioner af i alt 90 minutter, som bliver gennemført af unge, der (citat): ’har gjort særlige erfaringer og derfor har en særlig viden om normer for køn og seksualitet’. "Denne undervisning er næppe objektiv. Eleverne vil utvivlsomt blive påført ’specifikke værdier og holdninger til køn og seksualitet, som vil kunne præge resten af deres tilværelse.

Den ministerielle regnbueplan dokumenterer, at netop en sådan vision ligger bag den treårige ’regnbuehenvendelse’ til den opvoksende generation. "Der skal skabes en bredere vifte af normer og idealer," hedder det (s.21). Hvilke nye idealer skal den omtalte mindreårige målgruppe nu præsenteres for? spørger mange bekymrede forældrepar, som blot ønsker, at deres børn får lov at være børn.

 

3. MAN GØR BØRN EN BJØRNETJENESTE

… juridisk kønsskifte for 6årige!

Borgerforslaget ’Lad vore børn få lov at være børn’ forudser en ildevarslende udvikling i regeringens 2018-21-handlingsplan, som sigter på at inddrage mindreårige (helt ned til 6årsalderen) i beslutningsprocessen om evt. kønsskifte. Regnbue-pjecen omtaler (citat): ’en nøjere undersøgelse om, hvorvidt der bør åbnes for juridisk skønsskifte for børn og unge under 18 år’ (s.9). "Bliver regeringens ønsker til virkelighed, vil børn ned til 6 år (med deres forældres godkendelse) kunne skifte køn via deres cpr-nummer," oplyser ligestillingsminister (d. 6. juni 2018 til pressen). "Vi frygter, at vi vil komme til at se mange sådanne skift fremover," replicerer andre politikere, idet det tilføjer: "Man gør børn en meget stor bjørnetjeneste som kan føre til en splittet identitet, hvis køn er noget, man skifter fra 6 - 7. klasse og tilbage igen fra 7 - 8 klasse…" (reel ligestilling 6. juni 2018).

Formanden for Det Etiske Råd, professor på Rigshospitalet, Gorm Greisen, erklærer, at (citat): ’Køn er først og fremmest biologisk defineret’ (Information 21. maj 2018), hvilket må betyde, at en mindreårig (helt ned til seksårsalderen) ikke kan vælge ’en anden slags krop’ for at blive et andet køn! "Et kulturelt forkert skråplan," erklærer professoren.

I Indre Missions Tidende d. 6. nov. 2015 blev en rapport om juridisk kønsskifte offentliggjort under overskriften ’Juridisk kønsskifte har fatale konsekvenser’. Rapporten sluttede med følgende henvendelse (citat): "Vi opfordrer både kirken og samfundet til at støtte et menneskesyn, hvor det enkelte menneske er en helhed af krop og sjæl, og biologi og identitet." Dette indebærer et barns ret til at kende sine biologiske rødder og en støtte til børns muligheder for at vokse op i et hjem sammen med både en far og en mor.

Borgerforslaget følger denne opfordring fra Indre Mission, idet det henvender sig til disse og andre troende borgere med det fælles ønske: ’Lad vore børn få lov at være børn’.

"Når selv grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige så?" (Salme 11:3)

 

4. POLITISTAT VIL OVERTAGE VORE BØRNS OPVÆKST

… fordomme skal bekæmpes

"Forskellen mellem en dansk retsstat og en dansk politistat," antyder det foreliggende borgerforslag, "ligger i, om regeringens præsentation af en regnbue-handlingsplan følger spillets regler. Er de 13 ministres personlige underskrift (på de 3års intensive homo-initiativ blandt en opvoksende generation) nedfældet inden for de faste rammer, som staten ifølge grundloven har pålagt sig selv?

Anvender regeringen her de mest åbenlyse politistatsmetoder (der trodser alle givne juridiske regler) eller er det et demokratisk styre, der ikke bare kan handle efter sit eget hoved?

Borgerforslaget ’Lad vore børn få lov at være børn’, fremsætter ud fra den iagttagelse, at det i Danmark stort set er lykkedes at holde statsadministrationen så meget på plads, at den opvoksende ungdom ikke blev udsat for nogen form for politisk overgreb. Imidlertid er udviklingen i de seneste årtier gået i den retning, at en sex-ideologisk ligestillingspolitik nu har fået så megen vind under vingerne, at det med hensyn til lovgivningen ser ud som om, at en politistat er ved at overtage forældreopgaven som den ansvarlige for børnenes opvækst. Regeringen taler om et projekt for bl.a. mindreårige, som var det allerede vedtaget – ’medens der kun er en tekst på trapperne, som der langt fra er enighed om’ (BT 6. juni 2018).

Politistatens ordforråd og sprogbrug anvendes som et skræmmemiddel mod forældrepar, der er af en anden mening. "Jeg vil ikke længere acceptere de dårlige forhold, som hersker i skolerne," erklærer ligestillingsministeren. "Jeg stiller mig på frihedens og frisindets side." – "Lovgivningen skal gennemses med en tættekam! Uvidenhed og intolerance skal ikke have lov at trives" (BT 5. juni 2018).

"42 konkrete initiativer skal medvirke til bl.a. ’at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum." Der varsles ’bekæmpelse af fordomme i uddannelsessystemet, sport og idræt" (og spejderbevægelsen) – (pjece s. 7-8).

Politistatens ord og metoder lurer i baggrunden, og der er brug for et borgerforslag, der holder igen på denne udvikling… og netop med dette udtryk: ’at holde igen’ vil borgerforslagets 5. punkt beskæftige sig med de troende borgeres samvittighedsanliggende i den sag, der har at gøre med forslagets titel: "Lad vore børn få lov at være børn!"

 

5. BORGERFORSLAGET ’HOLDER IGEN’

Med borgerforslaget skylder vi de øvrige troende borgere en forklaring. Hvorfor blander vi os i denne sag? "Er det ikke tilstrækkeligt" (som nogen siger) "at forkynde evangeliet, og så lade de verdslige myndigheder sejle deres egen sø?" Til dette svarer apostelen: "Øvrigheden bærer ikke sværdet for ingenting; den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt. Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for vredens, men også for samvittighedens skyld" (Rom.13:4-5)… en af grundene til, at de troende borgere ønsker at bevare ’et godt forhold’ til de offentlige myndigheder, er dybest set et samvittighedsspørgsmål; derfor tager de del i lovgivningen… ikke mindst, når denne drejer sig om deres børn og den opvoksende generation.

Når apostelen med henblik på den kommende ulyksalige begivenhed, at ’den lovløse skal åbenbares’ (2.Thess.2:8) erklærer, at de troende ’bør vide, hvad der holder igen’ (v.6) – så er dette (i den aktuelle situation) næppe vanskeligt at forstå. Hvad der holder igen på den lovløse, er loven!

Alene af den grund bør de troende borgere alle vegne opmærksomt følge med i lovgivernes arbejde – ja, de bør om muligt tage aktivt del deri – idet de (ifølge Ny Testamente) faktisk er det lod på vægtskålen, der vejer tungest. Antikrist kan (forklarer apostelen) ikke komme på banen, før han har fjernet dette hindrende element (2.Thess.2:6-7). Først når disse ’nejsigere’ er ryddet af vejen, kan den lovløse få frit løb. Da er endelig hans time kommet.

Dette – og intet andet – er den egentlige åndelige baggrund for borgerforslaget. Det ’holder igen’ på en ond og fordærvelig, antikristelig udvikling, og bør derfor støttes af alle oprigtigt troende, danske borgere. Borgerforslagets første henvendelse til den danske regering med henblik på den planlagte homo-indsats over for de mindreårige er Jesu ord: "Den, der forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb" (Matt.18:6).

Disse advarende ord viser ikke kun hen til den sørgelige skæbne, der venter den hovmodspolitiker, der (om han eller hun tror det eller ej) en dag skal gøre regnskabet op med deres Gud og Skaber – men Kristi manende advarsel siger det ligeud: Det var bedre, om du aldrig var født – ja, om du for altid var fjernet fra jordens overflade, så du ikke kunne lave flere ulykker.

Borgerforslagets anden henvendelse til ’dem derude på Christiansborg’ er apostelens erklæring: "Så længe jeg var barn, tænkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn…" (1.Kor.13:12) er her angivet i betydningen ’mindreårig’. Grundtekstens oprindelige betegnelse er denne: ’for unge til at kunne udtale sig’ (engelsk: ’minor’). Det vil sige, at der ikke kan forlanges nogen dømmekraft eller nogen ’modent overlæg’ hos f.eks. en seksårig. De lovgivere, som ikke kan indse dette, bør ikke være anbragt i en så ansvarsfuld stilling… og de bør (før de går videre i deres vanvid) standses af det præcise borgerforslag, som siger: "Lad vore børn få lov at være børn!"

Borgerforslagets tredje henvendelse til de danske lovgivere er den bibelske reference til de natlige begivenheder, som for godt 5000 år siden fandt sted i byen Sodoma ved Dødehavet i Israel. To fremmede var kommet til byen, og da mørket faldt på (citat): ’stimlede byens indbyggere sammen omkring Lots hus og råbte: Hvor der de mænd, der kom til dig i nat? Kom herud med dem, for at vi kan stille vor lyst på dem!" (1.Mose 19:5). Om dette sagde Herren: "Sodomas synd er meget stor!" (1.Mose 18:20)

Apostelen forklarer i Ny Testamente, hvad siden skete: Byen Sodoma dømte Han til ødelæggelse og lagde den i aske, idet Han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider" (2.Pet.2:6).

Det er sjældent, at en persons navn står nævnt i en konstitution. Dette er imidlertid tilfældet med Danmarks Grundlov. Martin Luthers navn står ikke blot nævnt, men den danske forfatning forpligter staten til at ’understøtte hans lære (§ 4). Luthers katekismus, som oprindeligt blev skrevet for børn og unge, er ophøjet til at være et af den danske nationalkirkes bekendelsesskrifter. Luthers kommentar til den bibelske beretning om Sodomas homoseksuelle overtrædelse er følgende (citat): "Jeg kan ikke lide at behandle denne tekst, thi da bliver den hørt af ører, som endnu er for uskyldige og rene til beskrivelsen af denne skrækkelige og afskyelige synd (udlægning af 1. Mose side 758).

Kan 13 ministre, som ifølge grundloven § 32 stk. 7 (citat): ’skal afgive en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven’, samtidig sætte deres navne under på et LGBTI-dokument, som er i modstrid med statsforpligtelsen i den danske forfatnings 4 bestemmelse?

Læs under Profetisk Journal ’Aktiv i kampen mod lovløs lovgivning’.


TILBAGE