RETSOPGØRET
088

DEN NYE HERRERACE

Cambodisk tv er i begyndelsen af maj 2015 blevet tvunget til at give en officiel undskyldning for et program, hvori det viste en 13-årige pige, som tv-værten havde lovet nu skulle få lov til at se sin mor, som hun for syv år siden mistede forbindelsen med. Dybt bevæget og med tårer i øjnene ventede den 13-årige på, at scenetæppet skulle blive trukket til side, så at hun nu endelig kunne blive genforenet med sin mor. Forfærdet så den lille pige, at den ’berømte’ komedieskuespiller, Choup Rolin (der er kendt for at gå i kvindeklæder) og som her var udklædt som en ’transvestit drag-dronning’, kom hende i møde. Forstenet modtog den lille pige, der var på grådens rand, omfavnelsen af den paryk-smykkede stærkt sminkede mand-kvinde figur.

"Det er mit livs drøm," havde den 13-årige, Amber, udtalt, da hun på dette særlige ’morsdag-program’ af tv-værten blev spurgt, om hun nu virkelig troede, at hun ville komme til at møde sin mor, som hun sidst (som seksårig) så i USA. Den forskrækkede pige nægtede at kysse den fremmede ’transvestit’mor’.

Den grusomme scene har siden ført til en skriftlig undskyldning fra tv-ledelsens side… men forfærdelsen over synet af den grædende pige, der forlader scenen, har ikke lagt sig.

I et glimt er det blevet vist, hvilken hjerteløs holdning, der hersker i de kredse, som med alle midler kæmper for etableringen af det homoseksuelle samfund.

Denne hændelse fandt sted i det samme tidsrum, hvor et medlem af Etisk Råd i Danmark, Christian Boris Holt Steen, tog bladet fra munden og i et dagblad sagde sin ærlige mening om det fænomen, der betegnes som ’juridisk kønsskifte’ – og når et medlem af Det etiske Råd i Danmark således offentligt erklærer, at de danske lovgivere med deres nyligt indførte bestemmelse om dette såkaldte ’kønsskifte’ bevæger sig ind i (citat): ’Det rene nonsens’ (Kristeligt Dagblad 12. maj 2015) – er det på høje tid at søge efter en forklaring på, hvorledes noget sådant i det hele taget kan lade sig gøre! Da må øjeblikket være kommet, hvor de farlige 29 ’Genderprincipper’, der globalt er ved at blive implementeret i alverdens konventioner og nationale love, bliver gået efter i sømmene! Det første af de 29 såkaldte ’Yogyakarta-principper’ erklærer nemlig (bl.a. med sigte på Danmark), at hvis der i en nation gives en menneskeret (der f.eks. sikrer trosfrihed og ytringsfrihed) så skal denne ’givne ret’ på det bestemteste vige for det splinternye kønsidentitetsprincip, at homoseksuelles rettigheder alle vegne og altid skal have første rang! Om dette er følgende at berette:

Ifølge et udsagn af den såkaldte Hirschfeld-Eddy-Stiftung (www.hirschfeld-eddy-stiftung.de) der med støtte af det tyske udenrigsministerium og det tyske justitsministerium arbejder globalt for gennemførelsen af bl.a. ’homoseksuelle menneskerettigheder’, står Danmark som nummer 3 på listen over de nationer, der forsøger at virkeliggøre de såkaldte ’Yogyakarta-principper’. De øvrige otte nationer, der bør ’præmieres’ for deres indsats på dette menneskerettigheds-område er Argentina, Brasilien, Holland, Norge, Sverige, Svejts, Den tjekkiske Republik og Uruguay… Nu vil adskillige danske spørge: "Yogyakarta-principper? Hvad er det for noget? Svaret er enkelt: Det er 29 principper, som søges gennemført i alle nationers lovgivning for at bane vej for Gender-ideologien – og hvis nogen stadig spørger, hvad det er for en ideologi, er svaret: Det er den ligestillingsideologi, som i Danmark har ført til loven om homovielser i kirken… og hvis Danmark herefter kan gennemføre flere sådanne love, kan det fra tredjepladsen rykke op på første pladsen. De 29 ’Yogyakarta-principper’ er nøgledokumentet til forståelsen af, at Danmark er en brik i et stort globalt spil. Vinderne i dette spil vil afsluttende forfølge de kristne…

Der lægges fra de europæiske EU-ligestillingsideologiers side op til indførelse af andre artikler i menneskeretskonventionen, som kan omstøde dem, der bl.a. sikrer EU-borgerne religionsfrihed. "Alle mennesker kan gøre krav på nydelsen (tysk: Genuss) af samtlige menneskerettigheder uden (den mindste) form for diskriminering," hedder det, hvorefter det betones, at dette er (citat): "uafhængig af om dette berører nydelsen af (Genuss von) en anden menneskerettighed" (YP.2, overs. min). Det nye Gender-princip sigter (ifølge sit videre indhold) kun på ét forhold. Det hedder nemlig yderligere i den (nu ’officielle’ og vidt anvendte) tekst: "Med diskriminering menes her, at den seksuelle orientering eller kønsidentitet udsættes for udskillelse, begrænsning eller forbigåelse." (overs. min). Den såkaldt ’seksuelle orientering’ (hvilket er et andet ord for f.eks. homoseksualitet) skal altså ikke blot ’nyde godt’ af de givne menneskerettigheder – nej, ’kønsidentiteten’ skal fremover sættes øverst på listen og dette i en sådan grad, at hvis denne fremover gældende prioritering skulle komme til at ’berøre’ (støde an mod) en anden af de givne menneskerettigheder, så forbliver den seksuelle fordring den afgørende. Det vil sige, at med denne ’nye artikel’ kan Menneskeretskonventionens 9. artikel omstødes. Det er den, der siger, at ’enhver har ret til at tænke frit og til (at nyde) samvittigheds- og religionsfrihed...’

Det kan fra nu af forventes, at statsledere, magthavere, mediepaver og finansfyrster i stadig stigende grad ’lader sig bestemme’ af et ’power-center’, der ligger uden for dem selv. Uden at de selv er klar over det, forvandles de til brikker i et større spil, der har et totalitært, antikristeligt endemål.

Det er et spørgsmål om, hvem de troende i Europa og Danmark for fremtiden skal trælle for? Da filisteren Goliat stod frem, erklærede han: "Hvis jeg får bugt med jer, skal I være vore trælle og trælle for os!" (1.Sam.17:9b). – Det fremgår nu med al ønskelig tydelighed af ’de 29 homo-principper’, (Yogyakarta-principper) at det fra nu af drejer sig om at få ’Det kønsneutrale menneske’ placeret i en magtposition. En ny herrerace er ved at træde frem på arenaen. Den fordrer forrang – og alt og alle bør (ifølge det 2. princip) vige for dets ’førerstilling’…

*

De menneskerettigheder, som gennem årene ved internationale konventioner er opnået, bliver i dette homo-manifests 2. artikel tolket således, at de alle fremover – uden undtagelse – bør indordne sig under den kendsgerning, at ’en hvilken som helst seksuel drift’ (altså alle slags seksuelle orienteringer) ’herefter i samfundshierakiet står øverst på listen’. Beskyttelsen og befordringen af det homoseksuelle samfund har ifølge dette nye princip alle steder og til alle tider forret. Princippet er supremt og er herefter at betragte som den største og under alle omstændigheder førende menneskeret. Ingen og intet kommer på siden af dets ’menneskelige forrang’. Det 2. Yogyakarta-princip lyder (i sin ubegribelige selvhævdelse) sådan: "Enhver har krav på at være ligestillet over for loven og har lige ret til lovens beskyttelse uden diskrimination af den nævnte art (d.v.s. på grund af ’seksuel orientering’ eller ’kønsidentitet’) uafhængig af, om denne berettigelse berører en anden menneskeret’ (2. princip). Det sidste (at den homoseksuelle berettigelse hæver sig over alle andre menneskerettigheder) giver mennesker, der er ansporet af en bestemt seksuel drift, forrang frem for alle andre menneskers rettigheder. Det vil kort og godt sige, at hvis en homoseksuel eller lesbisk person føler sig gået for nær af den anerkendte menneskeret, at enhver borger ud fra sin religiøse overbevisning kan tænke og tale, som hans samvittighed byder – så må denne konstitutionelle religionsfrihed vige for den påtale som f.eks. en landsforening af bøsser og lesbiske kunne rejse. I et sådant tilfælde vil den seksuelle drift altid få ret – og alle andre hidtidigt vundne menneskerettigheder må ydmygt og lydigt bøje sig for denne nye ordning. Dette forhold er i 2012 med totalitær magt blevet gennemført i Danmark.

Ideen bag begrebet ’menneskets ret’ er, at det svage individ skal beskyttes og styrkes over for en hvilken som helst totalitær magtposition. Med det 2. princip i homo-idealerne (de 29 principper) indtager ’det kønsneutrale menneske’ en ubestridelig forrang. Dette ’nye menneske’ (denne nye herrerace’) bliver i homo-manifestet tilstedt en magtstilling – som det på rette tid og sted kan anvende over for dem, der ikke følger samme livsstil eller ikke bruger samme sprog som de. Lad mig forklare: "Danskerne slog i bordet og gjorde det i 1973 lysende klart, at de på det bestemteste afviste at ville anerkende EF-rettens forrang. "Hvis der opstår en konflikt," erklærede de, "så er sagen ikke ved en totalitær forrangs-bestemmelse afgjort på forhånd!" – Det var med den udtrykkelige betingelse, at Danmark dengang tilsluttede sig EF. Tyskerne gjorde det samme… - "Hvis en sådan forrang eksisterer i EF-lovgivningen, så kan Danmark ikke umiddelbart tilslutte sig en sådan ordning; da må først Danmarks Grundlov ændres…" (hed det dengang). – I homo-princippernes 2. artikel erklæres det imidlertid sort på hvidt, at i en konfliktsituation (og den lægges der i den seneste lovgivning op til) har de mennesker, der er drevet af en særlig seksuel trang eller et utilfredsstillet sexbehov en forrang frem for alle andre givne love, bestemmelser eller argumenter. Den (citat): ’indre følelse og længsel efter at have seksuelt samkvem i forskellige konstellationer har alle vegne og under alle omstændigheder og til alle tider’ ifølge homo-manifestet forrang!

Det fremgår af Ny Testamente, at der i de afsluttende tider vil fremstå folk med en ny ideologi, som lover frihed. "Men de mennesker, som med nye bestemmelser og love forjætter denne ’nye frihed’, er selv slaver!" hedder det i de apostolske breve. Apostelen Peter siger (uden at lægge fingrene imellem) at disse ’frihedsforkyndere’ selv er ’trælle af fordærvelsen’ (2.Pet.2:19) – "thi træl er man af det, man er bukket under for" erklærer han. Disse nye ligestillingsprædikanter får med deres fornemt udformede resolutioner, principper og erklæringer, hvor de anvender ’højtravende, akademiske begreber’ og (for de gejstliges vedkommende) ’imponerende, teologiske talemåder’ af apostelen følgende usminkede beskrivelse: "De taler overmodige, tomme ord og lokker i kødeligt begær ved deres løsagtighed dem, som var lige ved at undslippe…" (v.18) Disse to nytestamentlige, stærke definitioner står uimodsagte (for de er sande). Sådanne mennesker er drevet af ’kødeligt begær’ og lokker til ’løsagtighed’…

De, som finder det ret og rimeligt, at disse forhold bliver bragt frem i lyset, bør uden tøven støtte op om den gerning, som udføres af Grundlovsforeningen og bl.a. støtte det projekt, som kaldes ’Borger-Burger’ (Klik på: kontakt).


TILBAGE