RETSOPGØRET
057
 

KAMPEN OM DE NYFØDTE

Blandt de mange ulykkelige konsekvenser, som følger i kølvandet på den seneste lovgivning omkring begrebet ’Kønsidentitet’, har en vagtsom afdeling indenfor FN stillet skarpt på et særligt problem! Jeg har tidligere (på min egen hjemmeside) gjort opmærksom på denne udvikling men finder det nødvendigt atter at rette søgelyset mod dette overgreb, som fremover kan fordre tragiske ofre i en opvoksende generation. De notater, jeg har gjort mig om denne form for afskrækkende ’kønsidentitets-eksperimenter’ er følgende:

En 2013 februar-rapport (16 sider) fra FN’s ’tortur-afdeling’ (SRT) lyder indledningsvis sådan: "Børn, som fødes med en atypisk kønskarakteristik, er på det seneste ofte blevet udsat for at blive ’kønsmærket for livet’; dette er sket ved ufrivillige kønsoperationer uden forældrenes tilladelse…"

Rapporten fortsætter: "I forsøg på at få (de nyfødtes) køn ’på plads’, har man efterladt de små med varige problemer (ufrugtbarhed, mentale lidelser, smerter og livslange depressioner). Denne fremgangsmåde er uvidenskabelig, skadelig og fremmer en voksende stigmatisering…"

Om dette forhold, hvis følgevirkninger indtil videre står på ventelisten i Danmark, har jeg yderligere berettet:

Kampen om ’de ufødte’ har stået på i uoverskuelige tider – men nu er kampen om ’de nyfødte’ sat ind! Lovgiverne vil fremover have lov til (ved kønsbestemmelse før fødselen) at tilrane sig de små, så snart de kommer til verden! Som en ’stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn’ står staten nu foran nationens fødende kvinder ’for at sluge deres børn, så snart de er født’ (Åb.12:3-4). Billedet om ’dragen og kvinden’ er hentet fra Bibelens Åbenbaringsbog, der detaljeret fortæller, at da kvinden fødte, var det ’en søn’, der kom til verden (v.5). Imidlertid skjuler sig det usædvanlige i den nytestamentlige tekst, at betoningen af barnets køn ’dobbelt-understreges’. – "Hun fødte en søn, en dreng," hedder det i vers 5. (Originalteksten i et lignende gammeltestamentligt afsnit angiver, at det her er et adjektiv, som bruges som f.eks. Jer.20:15… ’ben zakar’) hvilket gør det yderligere klart, at det er ’et drengebarn’ (engl.: ’a son, a male’)… og netop dette er emnet for denne artikel, som beskæftiger sig med den ildevarslende nyhed, at staten alene fra nu af medicinsk ’vil bestemme barnets køn’, så snart det er kommet til verden…

Ifølge lovparagraf PStG 22, abs.3 i Tyskland kan et barn efter fødselen nu registreres med ’et tredje køn’. Det er ikke længere menneskelegemets egen biologiske udformning, der bestemmer om et nyfødt barn skal betragtes som en dreng eller en pige. Ifølge en helt ny praksis kan dette nu kun afgøres medicinsk! Nye reguleringer forklarer, hvorledes dette (ved et smerteligt og efter sigende skadeligt indgreb) kan færdiggøres. For fremtiden vil det i så tilfælde være lægerne (ikke forældrene til den nyfødte) der skal kunne afgøre, hvorvidt barnet er en dreng eller en pige. En af de metoder, der skal anvendes, før far og mor kan få at vide, om den nyfødte kan betragtes som en dreng eller pige, er, hvad betegnes som ’normalizing genital surgeries’ (kønskorrigerende genitaloperation). Dette indgreb er blevet karakteriseret som værende så skadeligt, at endog en speciel FN-rapport ’om tortur’ (paragr.76,77) har fordømt denne metode. Hvis denne ’videnskabelige undersøgelse fremmes på vore breddegrader (og så vidt vides, er denne form for ’tortur’ ikke bandlyst i Danmark) vil det næste skridt (efter al sandsynlighed) være, at lægerne allerede fra fødselen kan fortælle forældrene, at ’de har født en lesbisk pige eller en homoseksuel dreng’. Denne kønsbetegnelse vil da blive lovformeligt indskrevet på fødselsattesten. Spørgsmålet om, hvorvidt far og mor vil være glade for en sådan attest, er ifølge initiativtagerne ’irrelevant’, og i hvilken grad denne registrering vil være til hjælp for barnet fremover, kan derfor ingen sige med sikkerhed. Tænk, hvis ’diagnosen’ er forkert – da kan (mener adskillige) en mareridttilværelse vente den lille, uskyldige baby, der indtil videre forbliver uvidende om, hvilken ’kategori’, han eller hun tilhører. Spørgsmålet er, om den etiske ret om ’legemets ukrænkelighed’, der på det bestemteste tilskriver, at et barn skal beskyttes fra fødselen, ikke her overskrides?

Med denne efterhånden udbredte opfattelse, at børn fra fødselen skal evt. ’mærkes’ og ’registreres’ som tilhørende et ’tredje køn’ (hvilket fremover udelukkende bestemmes af ’medicinske eksperters’ supermoderne sexanatomi) rejser sig som sagt spørgsmålet om, hvorvidt den absolutte menneskeret, der betegnes med udtrykket ’retten til at bevare sin legemlige integritet’ på det stærkeste overskrides? Allerede ved fødselen (forlyder det) finder nu sådanne ’kirurgiske overgreb’ sted, og det er på høje tid, at nationernes troende løfter deres røst for på det kraftigste at advare mod denne vidtgående, bestialske udvikling, der så åbenlyst og uantastet forgriber sig på menneskebørnenes spædeste uskyld. Det medicinske begreb, der betegnes med den (for den jævne borger) uforståelige fagoverskrift: ’involuntary gentital normalizing surgery’ (Ufrivillige kønskorrigerende genitaloperationen) er ifølge en FN-rapport en særdeles betænkelig affære. – Den 10. december 2012 lå en rapport fra organisationen ’Advocates for informed choice’ på FN’s bord som en henvendelse til det specielle undersøgelseskammer, der beskæftiger sig med tortur. "Hvad her foregår af medicinsk eksperimenteren på spædbørn og mindreårige" hed det, "er den mest grusomme tortur og umenneskelige behandling af samfundets mindste." På trods af denne 16 siders nøje og faglige dokumentation af en såkaldt ’lægevidenskabelig’ mishandling af småbørnenes mandlige og kvindelige genitaler – så beskæftiger lovgiverne sig nu i det ene land efter det andet med en legalisering af denne spekulation i nye kønsidentiteter. Hvilken nation er den næste i rækken, som stiller op med lovgivning, der betænkeligt nærmer sig dette ildevarslende, røde felt. Der er derfor i denne time brug for den fælles optræden og modstand, som nu udøves af den nystiftede danske Grundlovsforening. Den tid, hvor denne horror-udvikling blot skaber forargelse, er forbi. Et forsvar for de forsvarsløse må nu rejses…

Det er generelt de troendes indstilling, at det kun er ret og rimeligt, at de overalt ’giver kejseren, hvad kejserens er’ (Matt.22:21) – men herefter bør de samtidig gøre det klart, at kejseren kun kan gøre lovformelig fordring på det, der er hans. Han har kun ret til at kræve, hvad der tilhører ham og har ingen som helst ret til ’at tilrane sig’, hvad der tilhører andre! "Med hensyn til netop dette forhold må vor grundlovsforening erklære, "at børnene er og forbliver forældrenes eje. De tilhører ikke staten, og det er ikke billedet af kejseren (eller ’føreren’), der skal præges i børnenes og de unges sind og sjæl. Ansvaret for børnenes opvækst ligger helt i forældrenes hånd. (Når det f.eks. i 1966-FN-Konventionens 18. artikel, stk. 4 betones, at ’stater forpligter sig til at respektere forældrenes frihed og omsorg for deres børns moralske opdragelse’, så at denne kan udføres ’i overensstemmelse med forældrenes egen overbevisning’ – da bør staten også holde fingrene fra at ville bestemme et barns såkaldte ’seksuelle orientering’ uden at far og mor har et ord at skulle have sagt). Bibelen fortæller, at da Faraos folk var på jagt efter alle nationens nyfødte, jødiske babyer (af hankøn), så skjulte ’moderen til et drengebarn’ (Moses) den lille i tre måneder (2.Mose 2:3)… og da Herodes ville dræbe alle nyfødte drengebørn i Betlehem, så ’viste en Herrens engel sig i en drøm for Josef (drengens far) og sagde: "Stå op og tag barnet og dets mor og flygt… for Herodes vil slå barnet ihjel" (Matt.21:13-15). Kampen om de nyfødte er nu sat ind, og de troende bør tage deres forholdsregler. Derfor har foreningen indledningsvis stævnet to af regeringens ministre, thi hele denne sag om kønsidentitet er løbet af sporet. Øjeblikket er kommet til at forsvare Danmarks Grundlovs samstemmighed med det protestantiske, kristne livssyn, der ikke på noget punkt kan godtage den identitetsforvirring, som lovgiverne har åbnet op for.
 

TILBAGE