RETSOPGØRET
023
 

SELVBESTALTEDE ’EKSPERTER’

En opsigtsvækkende begivenhed fandt sted i det tyske parlament (Deutscher Bundestag) d. 28. feb. 2009. Under betegnelsen ’17. valgperiode tryks. 17/2840’ lod de tyske lovgivere (i deres forhandlinger om ’menneskerettighedernes placering i den tyske konstitution) følgende passus indføre: "Vi sætter os herefter for at rette vor fulde opmærksomhed (’Beachtung’) på de såkaldte Yogyakarta Princippers virke for menneskerettighedernes gennemførelse med henblik på seksuel orientering og kønsidentitet (side 34).

En sådan henvisning til et så kontroversielt dokument ville aldrig have kunnet snige sig ind i en lovgivningsprocedure på dette plan, uden at det havde haft sine indflydelsesrige fortalere. Imidlertid finder denne mere eller mindre ’skjulte manøvre’ sted i land efter land – og har også sin indgang i det danske folketing og sine repræsentanter i den danske regering!

De færreste danske EU-borgere er klar over, at denne snigende bevægelse har sit udspring i den første paragraf i de såkaldte ’principper’, som det globale homosamfund under betegnelsen ’ligestillingsideologien’ kæmper for at få anerkendte i alle verdens nationer. I det indledende princip af de 29 ’bestemmelser’, som denne ’ligestillingsgrundlov’ omfatter, hedder det: "Alle stater alle vegne skal sørge for at integrere (engelsk: ’integrate’) disse principper i deres egne nationale konstitutioner (engelsk: ’in their national constitutions). Hermed har også Danmark ifølge denne nye ’overordnede lov’, som kaldes ’Yogyakarta-principperne’, fået klar besked på (citat): ’at sikre sig, at disse nye bestemmelser om seksuel orientering og kønsidentitet bliver ført ud i livet’ (Princip 1. stk. a: engelsk: ’to ensure the practical realisation’).

Af den korrespondance, som foreligger i forbindelse med f.eks. Lovforslag B 28 (saml. 2012-13 dateret d. 27. maj 2013) er Yogyakarta-principperne også omhyggeligt blevet forelagt de danske lovgivere. I en medfølgende note hedder det, at principperne er ’udarbejdet af 29 menneskerettighedseksperter’.

Folketinget bør da være opmærksom på, at Bruxelles-juristen, Dr. Jakob Cornides, som specialist i International ret og embedsmand af Den Europæiske Kommission, omtaler disse ’eksperter’ som ’selvbestaltede’ (’selfstyled’). – (Brief commentary on Y.P. selected works 2009, introduction).

Det danske folketing bør altså se i øjnene, at når disse ’principper’ med udtrykket (og skrevet med store bogstaver) ’STATER SKAL’ (states shall) ikke mindre end 127 gange beordrer Danmark til at underordne sig, så udsteder de disse befalinger ud fra en tilranet myndighed.

 

SPORENE SKRÆMMER

Ingen dansk borger bør stiltiende lade denne lovgivnings-underminerende proces fortsætte. De 29 grundlovsstridige principper (thi de søger at hæve sig over den nationale konstitution) har allerede fundet vej ind i den siddende regerings regeringsgrundlag, hvorfra Yogyakarta-sloganet: ’uanset seksuel orientering’ har sprængt kirkens døre, og homoseksuelle vielser nu er legaliseret som ’en kirkelig handling’ foran alteret.

For de troende i landet gælder det om at indse, at det selvbestaltede er det selvhævdende, der i Ny Testamente beskrives som lovløsheden, ’der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom’ (2.Thess.2:4). På grundsproget tales der om det ’hovmod’, der ’løfter sig selv op’ (2.Kor.12:7). De, som politisk og religiøst går dette ærinde, kaldes for ’modstanderne’, ’lovløshedens mennesker’ – ja, ’fortabelsens sønner’. "Disse vil," forklarer apostelen, "udgive sig for at være noget, de ikke er – ja, de vil afsluttende ’udgive sig for at være Gud’ (v.4).

Ingen af Danmarks troende bør betragte dette som ’et nyt fænomen’. – ’Selvophøjelsen’ og ’befalinger til alle stater om at underordne sig nogle nye love’ har mærket selv den nyere historie – og sporene skræmmer! "Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer" (v.4-5) spørger apostelen. Derefter taler han om ’dem, der holder igen’ på denne udvikling (v.6-7). Nu er det ’mørkets time’ (Luk.22:53) hvor de troende alle vegne kaldes til ’at holde igen’. Dertil behøves både sammenhold og fælles initiativ og indsats. Eftersom menighederne indtil videre er tavse som graven, må de vakte på anden måde slutte sig sammen i fællesskab at bære byrden. Lad derfor ingen tillade sig selv at tøve – men gå straks til værket med henblik på tilmeldinger, støtte og tilsagn om forbøn. (Klik på ’The Rainbow belongs to God’- sang på forsiden).
 

Noer

Næste indlæg: 24-07-2014

 

TILBAGE